Projektyrealizowane ze środków Unii Europejskiej

w PSP w Ujeździe:

                                                         KLIKNIJ

1.    Program „Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej”

2.    Program „Wykorzystajmy lepiej swój czas wolny, dbajmy o zdrowie i rozwijajmy talenty”, realizowany w ramach podziałania wzbogacanie ofert edukacyjnych na obszarach wiejskich i w małych miasteczkach.

3.    Program „Moja Mała Ojczyzna-Opolszczyzna”,  realizowany w ramach projektu o nazwie „SZKOŁA NA TAK” w ramach  podziałania wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

4.    Program „Wszyscy mamy równe szanse”, realizowany w ramach  podziałania wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

5.    Rządowy program - „Radosna szkoła” – pozyskanie różnorodnych i ciekawych pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w trzech placówkach w Ujeździe, Sieroniowicach i w Starym Ujeździe.

6.    „Edukacja ku przyszłości” – Zaczarowany Świat,  realizowany w ramach  podziałania wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Nowe Technologie na Usługach Edukacji. Program miał na celu naukę samodzielnego wykonywania przez uczniów prostych i zarazem ciekawych doświadczeń. Uczniowie poprzez zabawę nauką i samodzielne eksperymentowanie łatwiej przyswoili wiedzę.

7.    Program Szkoła sportu zimą i latem” - Pogram Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Przekraczamy Granice. Program był realizowany wspólnie ze szkołą partnerską w Bridlićna w Czechach, miał m.in. na celu poszerzanie partnerstwa między szkołą czeską i polską oraz usuwanie barier językowych, gry i zabawy sportowo-rekreacyjne na świeżym powietrzu, poszerzanie poziomu edukacji poprzez sport, działalność kulturalną i działalność edukacyjną oraz poznanie zasad i nauka w szkole biatlonu.

8.    Europejski program  „Owoce w szkole”, w którym nasi uczniowie klas I-III uczestniczą w nim w 100%. Głównym celem programu jest zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw  w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania. Uczniowie wykonywali w klasach mini - działeczki i mini-ogródeczki,  w celu wyrobienia nawyku spożywania do drugiego śniadania jak najwięcej warzyw i nowalijek.

9.    Program „Szklanka mleka”. W ramach programu uczniowie spożywają mleko białe oraz jogurty. Dzięki programowi „Szklanka mleka" - uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia oraz utrwalamy w dzieciach i młodzieży zdrowe nawyki żywieniowe. Celem promowania picia mleka zorganizowano dla uczniów klas I-III oraz klas IV-VI spotkania z hodowcami krów na temat: „Skąd się bierze mleko?” oraz „Pij mleko będziesz zdrowy”.

10. Projekt „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”  realizowany w ramach poddziałania wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Termin realizacji programu od 01.03.2013 do 30.04.2015. W ramach programu w szkole przeprowadzone będą zajęcia pozalekcyjne dla wszystkich uczniów klas I – VI oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów realizowanych w modułach matematyczno-przyrodniczym lub humanistyczno-ekologicznym. Wyjazdy edukacyjne dla uczniów odbędą się w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych RCRE w Opolu.

11. Projekt „Stawiamy na wiedzę”,który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:   Priorytetu  IX
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działania  9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
 w systemie oświaty
Poddziałania  9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: Świetlica
  :: Wykaz podręczników
  :: Zaprzyjaźniona szkoła
  :: Plan godzin klas I-IIIG
  :: Plan godzin klas I-VI
  :: Gazetka szkolna

 :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole