KLIKNIJ

Projekt pn. „Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe”

Na terenie Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe w gminie Ujazd realizowany jest projekt pn. „Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe” w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Wartość realizowanego projektu wynosi 25 400,01 EURO. Głównym celem projektu pn. „Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe” jest poprawa współpracy w zakresie wymiany młodzieży, umacnianie i pogłębianie sąsiedzkich kontaktów między młodzieżą oraz dalsze rozwijanie współpracy.

„FascynującyŚwiat Nauki i Technologii” - Projekt współfinansowany jest ze środków UniiEuropejskiej 

Projekt edukacyjny  „Owce w sieci” i  „STOP CYBERPRZEMOCY”

Program edukacyjny „Nie pal przy mnie, proszę”

Program edukacyjny „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Program edukacyjny „Najlepsza szkoła”

Program edukacyjny „Owoce w szkole”

Program edukacyjny „Na własne konto”

Program edukacyjny „Lepsza szkoła”

Program edukacyjny „Nie pal przy mnie proszę” (klasy I – III)

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej – „Kulthurra”

Program edukacyjno – profilaktyczny „Trzymaj formę”

Projekt edukacyjny „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”

Projekt edukacyjny „Przemoc to Nie Moc” – prowadzony w ramach Rządowego Programu „Razem bezpieczniej”

Projekt „Opolszczyzna - kuźnią sportowych talentów”

Programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”

Projekt edukacyjny „Bezpieczny Internet”

Program „Szkoła promująca ruch i zdrowie”

Projekt  „Opolszczyzna - kuźnią sportowych talentów” -Głównym celem projektu „Opolskie - kuźnią sportowych talentów” jest propagowanie wśród dzieci aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez sport, rozbudzenie zainteresowań uczniów klas I-III uprawianiem sportu, oraz zdiagnozowanie stanu sprawności fizycznej uczniów w wieku wczesnoszkolnym w Województwie Opolskim.   więcej

Programy i projekty realizowane w PSP w Ujeździe:

Nasza szkoła współpracuje ze szkołą w Czechach. Efektem tej współpracy jest wymiana polsko- czeska. Nasi uczniowie co roku przebywają w Czechach a my gościmy uczniów z ich szkoły.

Co roku realizowany jest w naszej szkole projekt „Szkoła bez przemocy” pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej. Braliśmy udział już w trzech  edycjach w tym roku przystąpiliśmy do czwartej edycji.

W naszej szkole realizowany jest program pod nazwą „Wykorzystajmy lepiej swój czas wolny, dbajmy o zdrowie i rozwijamy talenty” i jest finansowany przez MEN oraz Centrum  Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Głównym założeniem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i kulturowych dzieci z obszarów wiejskich.

Publiczna Szkołą Podstawowa w Ujeździe przystąpiła do projektu o nazwie „Szkoła na tak”. Zadaniem projektu jest rozwiązywanie problemów edukacyjnych w szkołach, w oparciu o nowe źródła finansowania, w tym środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „MYŚLĘ, DZIAŁAM, PROMUJĘ”  

Publiczna Szkołą Podstawowa w Ujeździe przystąpiła do ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w Opolu konkursu ofert na realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych w 2008 roku o „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Nasz projekt „Wszyscy mamy równe szanse”, w którym proponujemy organizację dla uczniów szeregu zajęć pozalekcyjnych, został zaakceptowany, a na jego realizację otrzymaliśmy 32 000 00 zł 

Publiczna Szkołą Podstawowa w Ujeździe przystąpiła do programu przeciwdziałania wadom postawy ciała u dzieci i młodzieży.

W roku szkolnym 2008/2009 w Publiczna Szkołą Podstawowa w Ujeździe realizowano projekt „Tutaj mieszkam!/Hier lebe ich!”. Projekt miał na celu wzmocnienie wśród uczniów poczucia przynależności do swojego regionu.

W miesiącu październiku dla klas IV – VI realizowano na lekcjach informatyki zajęcia edukacyjne „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie” .

Program Szkoła Bezpiecznego Internetu ma pomóc Rodzicom i Nauczycielom w wychowaniu dzieci do Internetu. Nauczyciele oraz opiekunowie, chcąc zapewnić bezpieczeństwo swoim wychowankom, muszą zdobyć podstawową wiedzę na temat funkcjonowania sieci oraz kwestii prawnych z tym związanych. Z myślą o szkołach wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej został przygotowany specjalny program certyfikacji. Każda szkoła w Polsce może ubiegać się o certyfikat Szkoły Bezpiecznego Internetu, który jest znakiem stałego dbania o bezpieczeństwo wychowanków w sieci.

Projekt ma jednoznaczny efekt transgraniczny na grupy docelowe, które będą uczestniczyć w działalnoścw ziemi partnera. Wesoła forma sportu zmywa różnice obu stron i usuwa wszelkie bariery miedzyuczestnikami. Dochodzi do zmywania różnic kulturalnych i obyczajów, wzajemnego wzbogacania. Dzięki współfinansowania projektu uczniowie otrzymają jakościowo lepsza formę edukacji, instrukcje jak wypełnić wolny czas sportem i kultura. Szeroka publiczność i uczniowie otrzymają świadomość napodstawie materiału propagacyjnego utworzonego szkołami partnerskimi, informacje o ciekawostkach, kult. pamiątkach z regionów szkół.

W październiku 2010 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą2.0”, który ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu. Uczniowie wraz z nauczycielami mają za zadanie stworzenie tzw. Kodeksu 2.0. Debata szkolna nad Kodeksem odbyła się 14 stycznia 2011 roku na zajęciach pozalekcyjnych. Brali w niej udział nauczyciele zgłoszeni w programie oraz kilkunastu uczniów, przedstawicieli klas czwartych, piątych i szóstych.

W październiku nasza szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego „Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”. Jego celem jest szerzenie wśród najmłodszych wiedzy na temat zasad ruchu drogowego i zwiększanie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze

„Żyjmy zdrowo – kolorowo”

Publiczna Szkoła Podstawowa u Ujeździe już od lat promuje zdrowy tryb życia pod hasłem „Żyjmy zdrowo – kolorowo”. Podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia działania mają na celu wypracowanie wśród uczniów prawidłowych postaw, które na trwałe zmienią ich nawyki żywieniowe.Szkoła podejmuje wiele zadań służących realizacji założonych celów, jednym z nich jest wzięcie udziału w realizacji dwóch programów .

           

© 2008 PSP UJAZD
Wszelkie prawa zastrzeżone

  :: Zajęcia pozalekcyjne
  :: Programy i projekty
  :: Innowacje 
  :: Programy z Unii Europejkiej
  :: Dobre praktyki
  :: Biblioteka
  :: Świetlica
  :: Wykaz podręczników
  :: Zaprzyjaźniona szkoła
  :: Plan godzin klas
  :: Gazetka szkolna

 :: Absolwenci Złotej Tarczy

  :: MEN
  :: Kuratorium Opole
  :: OKE
  :: Ujazd
  :: GZO Ujazd
  :: WODiP Opole